วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรรศน์
ISSN : 1905-1603   (Print)
ISSN : 2697-4215   (Online)

วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Vol. 17 No. 3 (2021): ปีที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2564

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ วารสารที่เน้นเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ทั้งในเชิงคัมภีร์และประยุกต์บูรณาการหลักธรรมเข้ากับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน บทความในฉบับนี้มุ่งนำเสนองานเกี่ยวกับ “จิตอาสา” เป็นการนำเสอนผลงานการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนนานาชาติ และบทความที่กล่าวถึงพระสงฆ์จิตอาสา ที่ผู้เขียนต้องการนำเสอนประเด็นที่ว่าสวนทางหรือว่าตามพระธรรมวินัย

 นอกจากนี้ ยังมีบทความงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายสำหรับพระภิกษุที่กระทำผิดพระวินัย ในเชิงจริยธรรมมีบทความเกี่ยวกับการนำเสนอการศึกษาวิเคราะห์จริยศาสตร์ที่ปรากฏในมหาภารตะ และบทความวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมและหลักพุทธธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ในเชิงประยุกต์และบูรณาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่บทความที่นำเสนอการสร้างสรรค์การแสดงหุ่นเรื่องนะโมทะลุมิติในกลุ่มเด็กวัยเรียน รวมทั้งบทความที่นำเสนอเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านงานนาฏกรรมของครูเสรี หวังในธรรม และปิดท้ายด้วยบทความวิชาการที่น่าสนใจประจำฉบับ ได้แก่บทความเรื่อง “จิตสุดท้ายก่อนตาย: ความจริงที่ชาวพุทธควรรู้”

Published: 2021-12-02

View All Issues