วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรรศน์
ISSN : 1905-1603   (Print)
ISSN : 2697-4215   (Online)

วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (2023): ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๖ สำหรับฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพุทธศาสนาและปรัชญาที่น่าสนใจ หลายเรื่อง บทความวิชาการเรื่อง “แนวคิดในพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม” เขียนโดย พิชญานันต์  พงษ์ไพบูลย์ บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์แนวคิดในพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปฏิบัติปริวาสกรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาของวัดพุทธออเรกอน ในสหรัฐอเมริกา” งานเขียนของ พระครูวชิรธรรมวิเทศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติปริวาสกรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาของวัดพุทธออเรกอนในสหรัฐอเมริกา

บทความวิจัยด้านคัมภีร์ได้แก่เรื่อง “ปัญญาในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร” ของ เกษดา ทองเทพไพโรจน์ เสนอแนวคิดเรื่องปัญญาผ่านการอธิบายส่วนใหญ่จากนิทานเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย ไม่มีระบบปรัชญาที่เป็นแบบแผน งานวิจัยนี้จึงได้เสนอหลักการ ๔ อย่างในการเข้าถึงปัญญา คือ  สุญญตา อทวิภาวะ ตถตา และปฏิจจภาวะ ไว้น่าสนใจ

บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เยาวชนสนใจการปฏิบัติธรรมของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน” เขียนโดย พระสุทธิวัชร์ ทรงไกรศรี ในงานวิจัยได้เสนอแนวทางแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ทำให้เยาวชนสนใจการปฏิบัติธรรม โดยพัฒนาความเป็นผู้นำทางธรรม พัฒนาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจากเดิมให้น่าสนใจ และพัฒนาวิธีการสอนและการเผยแผ่การปฏิบัติ

บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนในสังคมไทย” ของ แก้วเก้า  เผอิญโชค บทความวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายสำหรับส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธ” ของ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และคณะ งานวิจัยที่นำเสนอเครือข่ายที่เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ คณะผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเครือข่ายในชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ๙ ชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่ายสำหรับส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธ และบทความวิชาการของ เอกมันต์ แก้วทองสอน เรื่อง ““ศีลธรรม” ในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ”

และปิดท้ายด้วยบทวิจารณ์หนังสือที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการประจำฉยับนี้ ได้แก่บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “กระบวนการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพุทธจิตวิทยาสำหรับบุคคลแต่ละช่วงวัย งานเขียนของ พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท)” วิจารณ์โดย นิวัฒน์ พุฒวันเพ็ญ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้วยความปรารถนาดีจากทีมบรรณาธิการ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2023-11-24

ดูทุกฉบับ