กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเชื่อและพิธีกรรม : การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพึ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF