ความเชื่อและพิธีกรรม : การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพึ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

Main Article Content

Phra MahaWachirawut Nongsung
Kla Somtrakool
Pairat Thidpad

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย/ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ความเชื่อและพิธีกรรม : การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพึ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาประวัติความเป็นมาของความเชื่อและพิธีกรรมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการใช้ความเชื่อและพิธีกรรมในการจัดการพัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ๓) ศึกษารูปแบบการใช้ความเชื่อและพิธีกรรมในการพัฒนาวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเก็บข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกตระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๙ นำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการแบบสามเส้าวิเคราะห์ ตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้และนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า วัดแต่ละแห่งมีจุดเด่นในด้านศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และพิธีกรรมที่ต่างกัน ซึ่งนับเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดจิตใจนักท่องเที่ยว ส่วนด้านปัญหาที่พบ ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร ด้านทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสุขลักษณะ และด้านความไม่เข้าใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย