กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อนาคตภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF