ลักษณะและผลการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

Main Article Content

Somporn Laochalad
Pirach Susansuk
Supot Saeng-ngern

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ลักษณะและผลการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและผลการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการเผยแผ่ธรรมะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยคือการศึกษาเอกสาร (documentary) ใช้แบบบันทึกข้อมูล การถอดบทเรียน สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีวิเคราะห์ตีความข้อมูล การตรวจสอบสามเส้า และใช้การสังเคราะห์แนวทางการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกในศตวรรษที่ ๒๑ ทำการตรวจสอบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ


ผลการวิจัยพบว่า ๑) ลักษณะและผลการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกฯ ใช้กระบวนการเผยแผ่ธรรมะในงานประพันธ์ซึ่งคำนึงถึงรูปลักษณ์ รูปเล่ม รูปเรื่อง รูปรส รูปภาพ ผลคือได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ผลจากผู้อ่าน เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์โดยนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง การบรรยายธรรมะคำนึงถึงหลักการเทศนา ๙ ด้าน (๑) หัวข้อเรื่อง  (๒) นำมาเชื่อมโยงกับพุทธธรรม (๓) หาตัวอย่างมาสนับสนุน (๔) พิจารณาดูว่ามีสื่อใด ๆ ที่ประยุกต์ได้ (๕) เวลาพูด หรือบรรยายจะใช้สื่อตอนไหน (๖) ลงมือปฏิบัติตามที่วางไว้ (๗) ประเมินผล (๘) ถ้าสมบูรณ์ส่งต่อให้ทำ CD หรือหนังสือ และ (๙) ส่งข้อมูลทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการจัดเก็บในหมวดหมู่ระบบฐานข้อมูล ในการสังเคราะห์แนวทางการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้วิจัยศึกษาลักษณะความเป็นศตวรรษที่ ๒๑ จากกรอบแนวคิด ของ p๒๑’s framework For ๒๑st Century learning ทำการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วสังเคราะห์แนวทางในการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งแนวทางฯนี้ประกอบด้วยหลักคิดและแนวทางในการเผยแผ่โดยจำแนกตามองค์ประกอบในกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย