การพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจำการ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

Vichian Namgan
Kosit Phaengsoi
Suraphong kongsat

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจำการ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีความมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจำการค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการฝึกอาชีพตามแนววิถีพุทธของทหารกองประจำการ และ ๓) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพตามแนวพุทธของทหารกองประจำการค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ผู้รับฝึกเป็นทหารก่อนปลดประจำการ ๑๓๐ คน และครูฝึก ๒๕ คน อาชีพที่ฝึกมี ๕ อย่าง คือ ช่างเดินสายไฟฟ้าเบื้องต้น ช่างทำเหล็กดัด ช่างไม้ ขับรถยนต์ และอาชีพทำปุ๋ยหมัก ฝึก๑๔๔ ชั่วโมง  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และระยะเวลา ใช้ทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติ ผู้ฝึกอาชีพต้องสอบผ่านคุณธรรมจริยธรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความขยันอดทน การประหยัด การตรงต่อเวลา และความมีวินัย ผ่านการทดสอบทักษะอาชีพ และการทดสอบด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกคน ผู้ขับรถยนต์ก็ผ่านการทอดสอบและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพหลังการปลดประจำการ และเป็นผู้ผ่านการทดสอบคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 5 ด้าน ตามแนววิถีพุทธ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย