แนวทางพุทธวิธีอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืนด้วยสัมมาอาชีวะสำหรับสังคมไทย

Main Article Content

Jinda Wangwarawong
Samniang Leurmsai

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “พุทธวิธีอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืนด้วยสัมมาอาชีวะ”  เสนอแนวทางพุทธวิธีอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืนด้วยสัมมาอาชีวะสำหรับสังคมไทย คือ การจัดการให้เกิดอาหารปลอดภัยทางกายและทางใจด้วยการมีสัมมาอาชีวะของผู้ประกอบการอาหาร ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่รัฐ ทำหน้าที่ถูกต้องตามบทบาทของตน ไม่เบียดเบียน ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนตนและส่วนรวม ด้วยหลักการ ๑) ธรรมนำทำ มีความรู้ถูกต้องในอาหารปลอดภัย วิถีธรรมชาติ หน้าที่ของตนและวิธีการปฏิบัติ ๒) ทำในธรรม ทุกขั้นตอนอยู่ในสัมมาอาชีวะและเครือข่ายกัลยาณมิตร ๓) ทำด้วยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่ด้วยธรรม ทุกเครือข่ายพร้อมเพรียงและเกื้อหนุนกันในการทำหน้าที่ มีเมตตา วินัย แบ่งปัน และมีวิริยะมุ่งมั่นในการกระทำ


การทำหน้าที่ด้วยสัมมาอาชีวะที่สังคมไทยพึงส่งเสริมยิ่ง คือ การไม่ค้าขายเนื้อสัตว์และยาพิษซึ่งเป็นมิจฉาอาชีวะในพระพุทธศาสนา โดยส่งเสริม การเกษตร การผลิต การบริโภค อาหารมังสวิรัติและอาหารอินทรีย์ อันเป็นหนทางสำคัญที่จะนำไปสู่การมีอาหารปลอดภัย

Article Details

บท
บทความวิจัย