ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย

Main Article Content

Phra Noppavorn Towat
Sunya Sunyavivat

บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑). เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย ๒). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย ๓). เพื่อเสนอต้นแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทยทั้ง ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๓ รูป/คน แล้วนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีการกำหนดขั้นตอนดังนี้ ๑. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary) ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)


ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดในประเทศไทย มีโครงสร้างองค์กร ปฏิบัติงานตามแผน มีการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและการสร้างค่านิยมร่วมภายในองค์กรให้บุคลากรมีความสามัคคีกัน ข้อจำกัดที่พบ คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังขาดประสิทธิภาพ การสร้างทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์กรยังไม่ประสบผลสำเร็จ

Article Details

บท
บทความวิจัย