เผยแพร่แล้ว: 25-03-2024

นโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พ.ศ. 2554 - 2557

ณัชพล นิลนพคุณ, วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ, ฐิติพร ขีระจิตร

1-12

ตัวแบบการผลิตซ้ำอัตลักษณ์ของความเป็นชอง

สุธางศุ์รัตน์ สายสุวรรณ, พรทิวา อาชีวะ, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

62-71

การศึกษาบทเพลงในพิธีศีลล้างบาป ของวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

กัณฐิกา ทองมี, พลภัทร ตั๋นบี๊, ศักรินทร์ ทวีผล, สุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์, ไพศาล ศรีชัยทุ่ง

84-97

THE ANTECEDENCE OF TOURIST’S BEHAVIOR: A LITERATURE REVIEW

Thanat Kornsuphkit, Sarana Photchanachan

216-226