Announcements

การปฏิเสธการตีพิมพ์

2023-01-16

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ผู้นิพนธ์ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของผลงานตามที่วารสารกำหนด 2.ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (แจ้งเตือน 2 ครั้ง)

วาระการตีพิมพ์ของวารสาร

2021-10-14

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ได้ปรับวาระการตีพิมพ์เป็นปีละ 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3  กรกฎาคม- กันยายน  และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม - ธันวาคม  เริ่ม มกราคม 2565  (จำนวนบทความ 17-20  บทต่อฉบับ)