วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  ISSN 2985-248X (Online)  รับตีพิมพ์ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ ด้านนิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครุศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม  จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 [มกราคม-มีนาคม] ฉบับที่ 2 [เมษายน-มิถุนายน] ฉบับที่ 3 [กรกฎาคม-กันยายน] และฉบับที่ 4  [ตุลาคม-ธันวาคม] บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 - 3 คน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) 

การปฏิเสธการตีพิมพ์

2023-01-16

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ผู้นิพนธ์ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของผลงานตามที่วารสารกำหนด 2.ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (แจ้งเตือน 2 ครั้ง)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มีนาคม

เผยแพร่แล้ว: 25-03-2024

นโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พ.ศ. 2554 - 2557

ณัชพล นิลนพคุณ, วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ, ฐิติพร ขีระจิตร

1-12

ตัวแบบการผลิตซ้ำอัตลักษณ์ของความเป็นชอง

สุธางศุ์รัตน์ สายสุวรรณ, พรทิวา อาชีวะ, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

62-71

การศึกษาบทเพลงในพิธีศีลล้างบาป ของวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

กัณฐิกา ทองมี, พลภัทร ตั๋นบี๊, ศักรินทร์ ทวีผล, สุวรรณา แกล้วเกษตรกรณ์, ไพศาล ศรีชัยทุ่ง

84-97

THE ANTECEDENCE OF TOURIST’S BEHAVIOR: A LITERATURE REVIEW

Thanat Kornsuphkit, Sarana Photchanachan

216-226

ดูทุกฉบับ