วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  ISSN 2630-0478 (Print), ISSN (Online) 2773-9880 รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ โนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขาครุศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวัฒนธรรมศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปที่สนใจโดยตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565): เมษายน-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-22

ตัวแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

อนพัทย์ พูลสวัสดิ์, อรุณ รักธรรม, เพ็ญศรี ฉิรินัง, ชาญ ธาระวาส

86-102

ดูทุกฉบับ