วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รับตีพิมพ์ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ สาขานิเทศศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  สาขาการบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาครุศาสตร์  สาขาศิลปะและวัฒนธรรม  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปที่สนใจโดยตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2565): กรกฎาคม - กันยายน

เผยแพร่แล้ว: 13-07-2022

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนในชุมชนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง

พีรพร หมื่นพรม, พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

97-104

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับ การจ้างแรงงานวัยเกษียณในภาคเอกชน

วารุณี พูลสวัสดิ์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, ชาญ ธาระวาส

105-121

การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กฤษฎา ราชรักษ์, วนาลี สอนวิสัย, ธนภร สภาเจริญกุล, ชะวัลนุช สลับลึก, WAIXIU SHI

194-197

ดูทุกฉบับ