วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  [Open Access] รับตีพิมพ์ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ ด้านนิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครุศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม  จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 [มกราคม-มีนาคม] ฉบับที่ 2 [เมษายน-มิถุนายน] ฉบับที่ 3 [กรกฎาคม-กันยายน] และฉบับที่ 4  [ตุลาคม-ธันวาคม] บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (2565): ตุลาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 16-10-2022

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ณัฏฐริกา กงสะกุ, ปอยหลวง บุญเจริญ, จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง

12-21

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวปิล๊อกอีต่อง

ณัฐวิโรจน์ มหายศ, วรินธร แจ้งโรจน์

36-45

อิทธิพลของการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ศุภวิชญ์ วังสุขี, วิชัย โถสุวรรณจินดา, อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, ทิพนาถ ชารีรักษ์

93-101

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สุกัญญา บูรณเดชาชัย, ศักดินา บุญเปี่ยม, ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

110-118

Legal Issues Related to Listening to Digital Evidence in Civil Cases

Visitsak Nueangnong, Thitirat Itthimechai, Songporn Pramarn, Duangthip Nilyan

183-195

ดูทุกฉบับ