วัตถุประสงค์

            วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ ด้านนิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครุศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม  จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กระบวนการประเมินบทความ

            บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 - 3 ท่าน แบบ Double Blind Peer Review

ภาษาที่รับตีพิมพ์

            ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร

            4 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายนและ ฉบับที่ 4  ตุลาคม - ธันวาคม 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

            อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมบทความละ 5,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 178 1489 579 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : sandusit.b@rbru.ac.th หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี อาทิ ผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ  2. บทความไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำเนินการประเมินบทความ จำนวน 2 ท่าน  และ 3. ผู้ส่งบทความไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

** การตัดสินของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด