วัตถุประสงค์

            วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการและเผยแพร่บทความต่าง ๆ ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาตำรวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

กระบวนการประเมินบทความ

            บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบ Double Blind Peer Review

ภาษาที่รับตีพิมพ์

            ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร

            4 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายนและ ฉบับที่ 4  ตุลาคม - ธันวาคม 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

            อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมบทความละ 5,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 178 1489 579 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : sandusit.b@rbru.ac.th หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี อาทิ ผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ  2. บทความไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำเนินการประเมินบทความ จำนวน 3 ท่าน  และ 3. ผู้ส่งบทความไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

** การตัดสินของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด