ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม                              

อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์  แก้วตาธนวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ  คังคะศรี

                           

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล                                            

 

รองบรรณาธิการ

นางสาวรัชชนก  แพทย์นิมิต                                            

 

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค

            คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. เทิดศักดิ์  ช่วยบำรุง

            คณะการจัดการการท่องเที่ยว  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            ประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ

            คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติ

            คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว, ประเทศญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

            คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์

            คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญปวีณ์  รัตน์พงศ์พร

            คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย

            คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ  ศิรินันทนา

            คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน

            สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,  ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์

             คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,  ประเทศไทย

อาจารย์ ดร.ภานนท์  คุ้มสุภา

             คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ประเทศไทย

อาจารย์ ดร.สมพงษ์  เส้งมณีย์

              คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,  ประเทศไทย

 

Jayson A. Dela Fuente, LPT, MAED, (PhD-ILE),  PHILIPPINES

 

 

กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ

อาจารย์อังศุมาริน  สุชัยรัตนโชค               

                    คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,  ประเทศไทย