กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ผู้นิพนธ์ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของผลงานตามที่วารสารกำหนด 2.ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (แจ้งเตือน 2 ครั้ง)