วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ได้ปรับวาระการตีพิมพ์เป็นปีละ 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3  กรกฎาคม- กันยายน  และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม - ธันวาคม  เริ่ม มกราคม 2565  (จำนวนบทความ 17-20  บทต่อฉบับ)