ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ เอชแอนด์เอ็ม ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

กฤษดา เชียรวัฒนสุข
อัจริยาพร นิลคุณ
ภาวิณี หวังจิตร์
ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ เอชแอนด์เอ็ม ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เอชแอนด์เอ็มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ เอชแอนด์เอ็ม ศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ เอชแอนด์เอ็ม ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ 415 คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสมการโครงสร้าง ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความเที่ยงเชิงจำแนก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกาย และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ เอชแอนด์เอ็ม ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

How to Cite
เชียรวัฒนสุข ก., นิลคุณ อ., หวังจิตร์ ภ., & ประยูรวงศ์ ณ. (2024). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ เอชแอนด์เอ็ม ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 7(1), 98–109. https://doi.org/10.14456/issc.2024.9
บท
บทความวิจัย

References

ประวัติ เสื้อแบรนด์เนม H&M กว่าจะมาถึงจุดสูงสุด, (2561). https://www.blackplatformstudio.com/

Basit, A., Yee, A. L. W., Sethumadhavan, S., & Rajamanoharan, I. D. (2021). The influence of Social Media Marketingon Consumer Buying Decision through Brand Image in the Fashion Apparel Brands. NEW ARCH-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE, 8(2), 564-576.

Bielawska, K., & Grebosz-Krawczyk, M. (2021). Consumers’ choice behaviour toward green clothing.

Cengiz, H. (2017). Effect of the need for popularity on purchase decision involvement and impulse-buying behavior concerning fashion clothing. Journal of Global Fashion Marketing, 8(2), 113-124.

Cham, T. H., Ng, C. K. Y., Lim, Y. M., & Cheng, B. L. (2018). Factors influencing clothing interest and purchase intention: a study of Generation Y consumers in Malaysia. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 28(2), 174-189.

Chienwattanasook, K., & Onputtha, S. (2018). Discrimination analysis of customers considering price and quality in purchasing decision using service marketing mix (7ps) factors. Journal of Marketing and Management, 4(2), 70-87.

Chienwattanasook, K., & Thungwha, S. (2019). Service quality affecting decision to repurchase logistic services. Kasem Bundit Journal, 20(2), 92-106.

Eze, S. C., & Bello, A. O. (2016). Factors Influencing Consumers Buying Behaviour within the Clothing industry. British Journal of Marketing Studies, 4(7), 63-81.

Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines. Industrial management & data systems.

Kotler, P. (2015). Marketing. Pearson Higher Education AU.

Nilssen, R., Bick, G., & Abratt, R. (2019). Comparing the relative importance of sustainability as a consumer purchase criterion of food and clothing in the retail sector. Journal of Brand Management, 26, 71-83.

Phau, I., Teah, M., & Chuah, J. (2015). Consumer attitudes towards luxury fashion apparel made in sweatshops. Journal of Fashion Marketing and Management. 4(7), 63-81.

Purwaningtyas, A., & Rahadi, R. A. (2021). The affecting factors on online clothing purchase: A conceptual model. Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs, 3(8), 86-97.

Shteyneker, A., Isaac, O., & Al-Shibami, A. H. (2019). Factors Influencing Consumer Purchasing Intention within Fashion Luxury Brand in Malaysia. International Journal of Management and Human Science (IJMHS), 3(1), 21-28.

Suo, L., Lu, R. C., & Lin, G. D. (2020). Analysis of factors influencing consumers’ purchase intention based on perceived value in e-commerce clothing pre-sale model. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics, 13(1), 23-36.