การวิเคราะห์แบบฝึกตะโพนขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน์)

Main Article Content

สมเกียรติ ภูมิภักดิ์

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์แบบฝึกตะโพนขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน์) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)     มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบฝึกการตีตะโพนของขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน์) วิเคราะห์กลวิธีการตีตะโพนตามแบบฝึกตะโพนของขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน์)


ผลการวิจัยพบว่า


แบบฝึกตะโพนของขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน์) มีจำนวน 6 บท บันทึกด้วยระบบโน้ตสากล บรรทัด  3 เส้น ในแต่ละบทจะมีแบบฝึกที่มีกลวิธีการตีตะโพน ซึ่งเริ่มจากจังหวะหน้าทับที่ดำเนินไปในอัตราจังหวะแบบช้า ๆ อย่างสม่ำเสมอ รูปแบบลีลาราบเรียบ จากนั้นจะเพิ่มอัตราจังหวะที่มีความเร็วมากขึ้น มีลีลาที่กระชับ ประกอบด้วย การตีหน้าทับแบบตรงจังหวะ ตีลักจังหวะ  ตีย้อยจังหวะ การตีส่ายโดยมีรูปแบบการตีมือเดียวเสียงเดียว การตีมือเดียวสลับเสียง การตีสองมือเสียงเดียว การตีสองมือสลับเสียง ตลอดทั้งการตีแบบฝึกในอัตราจังหวะช้า  เร็วสลับกัน มีรูปแบบการเรียบเรียงแบบฝึกตะโพนจากขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง ได้แก่ การนั่งตี การฝึกการวางตำแหน่งของมือ การฝึกทำเสียง การประสมเสียง การบังคับมือ การฝึกความจำ ความแม่นยำ การใช้พละกำลังและกล้ามเนื้อให้มีการสอดประสานและสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการตีตะโพนกับการบรรเลง การขับร้องและการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

Article Details

How to Cite
ภูมิภักดิ์ ส. (2024). การวิเคราะห์แบบฝึกตะโพนขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน์). วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 7(1), 148–163. https://doi.org/10.14456/issc.2024.13
บท
บทความวิจัย

References

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2538). พฤติกรรมการสอนดนตรี (พิมพ์ครั้งที่ 3). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธีระ เจียรดิษฐ์อาภรณ์. (2535). ตำราตะโพนขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน์) อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายสมพงษ์ นุชพิจารณ์. เรืองแก้วการพิมพ์.

ประสงค์ จันทพันธุ์. (2556). หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็นกรณีศึกษาครูบุญช่วย แสงอนันต์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโม ปลื้มปรีชา. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.

มานพ วิสุทธิแพทย์. (2556). ทฤษฎีวิเคราะห์เพลงไทย. สันติศิริการพิมพ์.

ศันสนีย์ จะสุวรรณ์. (2554). รายงานการวิจัยเรื่องการบันทึกเสียงเพลงไทย : กรณีศึกษาแผ่นเสียงร่องกับทาง. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

ศุภวิชญ์ คราประยูร. (2556). ศึกษาหน้าทับเพลงหน้าพาทย์ตระโหมโรง. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2530) เด็กและดนตรีไทย ในดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 18. ภาพพิมพ์.

สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา. (2557). หน้าทับไม้ประดน : กรณีศึกษาการใช้หน้าทับกับกลุ่มเพลงหน้าพาทย์. [วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์] สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.