นโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พ.ศ. 2554 - 2557

Main Article Content

ณัชพล นิลนพคุณ
วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
ฐิติพร ขีระจิตร

บทคัดย่อ

การวิจัยรั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษานโยบายรับจำนำข้าวที่เป็นนโยบายประชานิยมของนโยบายหนึ่งในหลายนโยบายประชานิยมที่พรรคเพื่อไทยนำมารณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  สาระสำคัญของนโยบายรับจำนำข้าวคือ การรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดในราคาตันละ 15,000 บาท และจากนโยบายนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและนำมาปฏิบัติทันทีเมื่อเข้ามาบริหารประเทศ  2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากนโยบาย 3) เพื่อหาแนวการแก้ปัญหาของรัฐบาล การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  การสังเกต  และศึกษาเอกสารเป็นหลักในการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากนโยบาย


            ผลการวิจัยพบว่า


  1. เมื่อรัฐบาลนำนโยบายรับจำนำข้าวไปปฏิบัติในรอบการผลิต พ.ศ. 2554/2555 และ 2555/2556 ได้ใช้เงินหมุนเวียนประมาณ 500,000 ล้านบาท แต่ในปีการผลิต 2556/2557 ไม่สามารถจ่ายค่าจำนำข้าวให้ชาวนาได้ เพราะเงินที่ใช้ในการหมุนเวียนรับจำนำข้าวไม่เพียงพอและรัฐบาลระบายข้าวได้น้อยมากทำให้มีจำนวนเงินค้างจ่ายให้ชาวนาประมาณ 130,000 ล้านบาท

  2. ผลกระทบจากนโยบาย จากการศึกษายังพบว่าโครงการนี้ได้มีปัญหาตามมาหลายประการที่ทำให้ชาวนาไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าว ได้แก่ ปัญหาการทุจริตระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติตามนโยบาย ปัญหาแจ้งจำนวนข้าวเข้าโครงการเกินความจริง ปัญหาข้าวจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ ปัญหาการหมุนเวียนข้าวจำนำในประเทศ ปัญหาการผลิตข้าวคุณภาพต่ำปัญหาการล่มสลายของตลาดการค้าข้าวเสรีในประเทศจากปัญหาดังกล่าวเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายจำนำข้าวอย่างเร่งด่วนต่อไป

  3. รัฐบาลได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพียงเฉพาะหน้าแต่ก็มีปัญหาตามมาอีกเป็นจำนวนมาก

Article Details

How to Cite
นิลนพคุณ ณ., เกื้อกอบ ว., & ขีระจิตร ฐ. (2024). นโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล พ.ศ. 2554 - 2557. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 7(1), 1–12. https://doi.org/10.14456/issc.2024.1
บท
บทความวิจัย

References

กรุงเทพธุรกิจ. (15 ธันวาคม 2556). ธ.ก.ส.ยันรัฐบาลเดินหน้าจำนำข้าว. 11

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2546). ประชานิยม-นักบุญหรือคนบาป. สงวนกิจการพิมพ์.

สุภางค์ จันทวานิช. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 8). โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์แห่งวิทยาลัย.

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์. (2555). หลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555.

อัมมาร์ สยามวาลา. (2556). ข้าวในเศรษฐกิจไทย. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมพร อิศวลานนท์. (2557). แนะทบทวนจำนำข้าว. สัมภาษณ์กรุงเทพ. 21.

ฐานเศรษฐกิจ. (2557). ธีระชัย-นิพนธ์ ผลโครงการจำนำข้าวถึงเวลาประเทศเลิก. 9.

เดลินิวส์. (2556). การทุจริตจำนำข้าวช่วง 3 ปี มีถึง 242 คดี. 22.

เดลินิวส์. (2556). ลงนามขายข้าวจีทูจีฉลุย 1.2 ล้านตัน คาดขาดทุน 50%. 11.

Suksamrar Somboon. (1990). “Socio-Political Constraints on the Decision making process in

Thailand”. In Samart Chiasakul and Mikimasa Yoshida. Eds, Thai Economy in changing decade and industrial promotion policy. (129-156). Bangkok: Inthamara Communication Service.

Cress Well. J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Qualitative Approaches.

California: SAGE Publication.

Panizza, F. (2003). Populism and the mirror of democracy. United Kingdom : University of Leicester.

Zedillo, E. (2002).“Lula: The end of Latin America populism”. Forbes Global.

Eyestone Robert. (1978). Form Social Issues to Public Policy. John Wiley and sons, Inc.