เผยแพร่แล้ว: 2016-02-03

บทบาทของสื่อการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

จารุวรรณ ชินอ่อน, เอื้อจิตร พัฒนจักร, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

143-151

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน

อมรรัตน์ เชิงหอม, วัลนิกา ฉลากบาง, จำนง วงษ์ชาชม, วาโร เพ็งสวัสดิ์

193-202