รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยการตลาดในการบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียน

Main Article Content

ทิวา แจ้งสุข
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ
วาโร เพ็งสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยการตลาดใน การบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาถึงอิทธิพลของ ตัวแปรต่างๆ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ระยะที่ 2 การตรวจสอบ สมมติฐานการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.90 - 0.97 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 603 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL for windows ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิง สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยส่วน บุคคลของผู้เรียน องค์ประกอบด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา องค์ประกอบด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด บริการ องค์ประกอบด้านปัจจัยกลยุทธ์การตลาดบริการ องค์ประกอบด้านคุณภาพบริการ และองค์ประกอบด้านความ สำเร็จของผู้เรียน 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความ สอดคล้องกลมกลืน (Chi-square = 61.93, P-value = 1, df = 141, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, Largest Standardized Residual = 1.84) อิทธิพลที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียนมากที่สุด เป็นดังนี้ อิทธิพลทาง ตรง ได้แก่ คุณภาพบริการ อิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ปัจจัยส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา และ อิทธิพลรวม ได้แก่ ปัจจัย ส่วนประสมการตลาดบริการ โดยปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 5 ตัวดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายความสำเร็จของผู้เรียนได้ ร้อยละ 91.5

 

Linear Structural Relationship Model of Marketing Factors in Private Vocational Institute Administration Affecting Student’s Achievement

Tiva Jangsuk1) Sakthai Surakitbowon2) Tanongsak Koomkhainam3) and Waro Phengsawat4)

1)Department of Educational Administration and Development, Sakon Nakhon Rajabhat University.

2)Associate Professor Department of Educational Administration, Sakon Nakhon Rajabhat University.

3)Associate Professor Department of Educational Administration, Sakon Nakhon Rajabhat University.

4)Assistant Professor Department of Educational Administration, Sakon Nakhon Rajabhat University.

The purposes of this study were to create a linear structural relationship model of marketing factors in private vocational institute administration affecting student’s achievement, and to investigate goodness of fit of the created model and the empirical data. The study was conducted in two phases : Phase I – determining a research conceptual framework and Phase II – testing the research hypotheses. The research instrument was a questionnaire with reliability coefficient from 0.90-0.97. The samples comprised a total of 603 students of private vocational institute in Northeast areas of the 2014 academic year. LISREL for windows program was applied to analyze the confirmatory factor analysis, and to test goodness of fit of the created model and the empirical data. The findings were as follows : 1) The linear structural relationship model of marketing factors in private vocational institute affecting student’s achievement comprised six components: Student factors, Studying support factors, Service marketing mix factors, Service marketing strategy, Service quality and Student’s achievement. 2) The goodness of fit between the created model and the empirical data showed that they were a good fit (Chi-square = 61.93, P-value = 1, df = 141, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, Largest Standardized Residual = 1.84). The factors that had highest direct, indirect, and total effect toward the student’s achievement respectively as follows : Direct Effects was Service quality, Indirect Effects was Studying support factors and Total Effects was Service marketing mix factors. When considering the prediction power, the five causal factors could explain the variance of student’s achievement with the value of 91.5 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)