การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาแห่งความสำเร็จในการวางแผนแก้ปัญหาทางการพยาบาล

Main Article Content

ศรัญญา จุฬารี
สันติ วิจักขณาลัญฉ์
ไพศาล สุวรรณน้อย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมเชาวน์ปัญญาแห่งความสำเร็จใน การวางแผนแก้ปัญหาทางการพยาบาล และ 2) ศึกษาคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน แบ่งการดำเนิน การวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง อาจารย์พยาบาล จำนวน 113 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 204 คน สุ่มแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า สภาพการ สอนทางการพยาบาลส่วนใหญ่ คือ การบรรยาย สื่อการสอนส่วนใหญ่เป็นเอกสารประกอบการบรรยาย และมีข้อ เสนอแนะให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมเชาวน์ปัญญาแห่งความสำเร็จในการวางแผนการพยาบาลโดย ระยะที่ 2 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการ เรียนรู้ หาความตรงภายในของรูปแบบด้วยการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ และหาความตรงภายนอกของรูปแบบโดย ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 46 คน ภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และอาจารย์ผู้ร่วมสอน 1 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ การเรียนรู้แบบผสม ผสานที่มีคุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นคือ 1) ขั้นนำ2) ขั้นเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 2.1) สร้างความขัดแย้งทางปัญญา (F2F) 2.2) สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา (Online) 2.3) นำทางเลือกไปวางแผนแก้ปัญหา (F2F) และ2.4)นำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (F2F) และ 3) ขั้นสรุป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 78

 

Blended Learning Model Development Promoting Successful Intelligence Toward Problem-solving Planning in Nursing

Saranya Chularee1), Dr. Santi Wijakkanalan2), Dr. Paisan Suwannoi3)

1) PhD candidate (Curriculum and Instruction) Faculty of Educational, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002

2) Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Educational, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002

3) Department of Science Education, Faculty of Educational, Khon kaen University, Khon Kaen , Thailand, 40002

The purposes of this design and development research were 1) to develop a blended learning model promoting successful intelligence (SI) toward problem-solving planning in nursing, 2) to study quality of learning model. The research design was divided into two phases. The first phase was model development using survey study and documentary analysis. The sample composed 113 nursing instructors and 204 nursing student, selected by multi-stage random sampling. It was found that the instructors have mostly used. Handout as the major teaching materials for teaching. In addition, they suggested that blended learning is an appropriate strategy for promoting successful intelligence toward problem-solving planning in nursing. The second phase was model validation of the blended- learning model using focus group for internal validation and action research for external validation. This phase was conducted on second semester, academic year 2013. Target population comprised of 46 nursing students and one lecturer from the Institute of Nursing at Suranaree University of Technology (SUT). The results of the study signified that the current well-developed blended learning model consists of the following components: 1) principles 2) objectives 3) Learning methods and 4) learning environments. The learning stage focused on 3 steps as follows: 1) introduction 2) learning; 2.1) cognitive conflict (face to face: F2F) 2.2) alternative solutions (online) 2.3) problem-solving planning in nursing (F2F) 2.4) show & shared (F2F) and 3) summary. Seventy-eight percent of students’ learning achievement was higher than achievement norm.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)