วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดขอนแก่น ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล