การศึกษาความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดขอนแก่น ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

Main Article Content

บุญญารัตน์ อินทรบัวบุญ
อังคณา ตุงคะสมิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) ศึกษาความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้แหล่ง เรียนรู้ในชุมชน ให้นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน

การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง (One – Shot Case Study) โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความสามารถในการคิดสังเคราะห์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัค ติวิสต์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 36 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.50

2) ผลการทดสอบความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.87

3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดย ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือกิจกรรม มีความน่าสนใจ ทำให้เรียนอย่างสนุกและไม่น่าเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ ด้านที่ต่ำสุด คือครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11

 

A Study of Grade 7 Students’ Synthesis Thinking Ability in The “Our Khonkaen Locality” Course Through Constructivist Learning Activities Using Community Learning Resourses

Boonyarat Intarabuaboon1) and Dr. Angkana Tungkasamit2)

1)Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, KhonKaen University.

2)Assitant Professor, Department of Social StudiesEducation, Faculty of Education, KhonKaen University.

The purposes of this presented research were to : 1) study the learning achievement of Grade 7 Students involved in a constructivist learning activities using community learning resourses. It was stipulated that 70% of the students passed with the prescribed benchmark of 70%. 2) study the Grade 7 students in synthesis thinking ability based on the constructivist learning activities using community learning resourses. It was stipulated that 70% of the students passed with the prescribed benchmark of 70%. And 3) study the students’ satisfaction towards the learning activities using the constructivist learning activities using community learning resourses. The study employed the One-shot Case Study in experimenting with a target group of 45 Grade 7 students in Sichomphusuksa School in Sichomphu District,Khon Kaen Province, during the second semester of 2014 academic year. The instruments used for experiment include : 1) Four lesson plans based on constructivist learning activities using community learning resourses with 8 instructional hours. 2) A learning achievement test. 3) A test to evaluate the synthesis thinking ability and 4)The collected data were analyzed to arithmetic mean percentage and standard diviation.

The research findings found that :

1. Thirty-six students from 45 passed the learning achievement test, or 80% of the group, and passed the benchmark 70% passing score, which was higher than the prescribed 70% at a mean score of 30.60 or 76.50%

2. Twenty-six students form 45 not passed for the synthesis thinking ability test, or 57.78% of the group, and passed the benchmark 70% passing score, which was lower than the prescribed 70% at a mean score of 63.58 or 58.87%

3. The student showed a middling level of satisfaction towards the learning activities based on the constructivist learning activities using community learning resourses a mean score of 3.45

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

Most read articles by the same author(s)