การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Main Article Content

ศานิตย์ ศรีคุณ
ทัศนีย์ บุญเติม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 659 คน ลักษณะของแบบทดสอบทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ ตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎี (construct validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) ผลการวิจัยปรากฏว่าแบบ ทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill test) มีความตรงเชิงทฤษฎี (construct validity) ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (goodness of fit indices) มีค่าตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ กล่าวคือ 1) ค่าไคว์ส แคว์(chi-square: x2) เท่ากับ 942.949 โดยมีค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 875 และ ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.055 2) อัตราส่วนค่า x2/df มีค่าเท่ากับ 0.735 3) The comparative fit index (CFI) เท่ากับ 0.958 4) Tucker-Lewis coefficient (TLI) เท่ากับ 0.953 5) Root mean square error approximation (RMSEA) เท่ากับ 0.011 6) Standardized Root Mean Residual (SRMR) เท่ากับ 0.035

 

Construct Validity of Science Process Skills

Sanit Srikoon 1) and Dr. Tassanee Bunterm *2)

1) Department of Curriculum And Instruction, Faculty Of Education, Khon Kaen University

2) Department of Curriculum And Instruction, Faculty of Education, Khon Kaen University

The purpose of this research was to validate of science process skill test. Sample are 659 students in grade 9. Science process skill test is the multiple choices test. Confirmatory factor analysis was used to analyze the confirm construct validity. The results confirmed the construct validity of this test an excellent fit with \inline \dpi{100} \chi ^{2}\inline \dpi{100} \chi ^{2} statistic of 942.949 (degrees of freedom = 875, p= 0.055), and the \inline \dpi{100} \chi ^{2}\inline \dpi{100} \chi ^{2}/df ratio having a value of 0.735 indicates a good fit. The comparative fit index (CFI) is 0.958, and Tucker-Lewis coefficient (TLI) is 0.953, Root mean square error approximation (RMSEA) is 0.011, Standardized Root Mean Residual (SRMR) is 0.035. All the indicators indicated there was a goodness of fit between the empirical data and the hypothetical measurement model.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)