การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

Main Article Content

ภัสสร พิมบุญ
สุมนชาติ เจริญครบุรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล .50 ขึ้นไป และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ 1 ใช้สำหรับหาประสิทธิภาพ ของเครื่องมือ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ จำนวน 22 คน และ 2) กลุ่มที่ 2 ใช้สำหรับ ยืนยันประสิทธิภาพของเครื่องมือ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) คู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับผู้สอน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) ดำเนินการวิจัยโดยใช้ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาของเว็ปไซต์วิกิพีเดีย (www.wikipedia.org) 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Synthesize and Theorize 2) Explore, Hypothesize and Clarify 3) Design, Develop and Test และ 4) Implement, Study Efficacy and Improve สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.12/81.00 มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6607 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

The Development of Computer Assisted Instruction on Data and Data Source for Prathomsuksa V Students at Banmaisamakee School

Passorn Phimboon1) and Sumonchat Jaroenkornburi2)

1)Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon kaen University

2)Assistant Professor Dr., Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon kaen University

The purposes of this research were to develop a Computer Assisted Instruction (CAI) on Data and Data Source with expected criteria of 80/80 for efficiency and more than .50 for effectiveness index (E.I.) and to compare learning achievement before and after learning through the Computer Assisted Instruction. The target group in this study was divided into two groups: 1) a group 1th used in determining the efficiency of the research which consisted of 22 students from Prathomsuksa 5/1 of Anubalporncharoen School and 2) a group 2th used in confirming the efficiency of the Computer Assisted Instruction which consisted of 9 students from Prathomsuksa 5 of Banmaisamakee School. The research instruments were comprised of: 1) Computer Assisted Instruction on Data and Data Source, 2) four lesson plans, 3) two sets of learning achievement test, and 4) teacher manual on Computer Assisted Instruction. Research and Development method was used in conducting this dissertation. In this method, particularly suggested by a website called wikipedia.org, there were four procedures: 1) Synthesize and Theorize, 2) Explore, Hypothesize and Clarify, 3) Design, Develop and Test, and 4) Implement, Study Efficacy and Improve. Statistics used for the data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The findings show that the Computer Assisted Instruction has efficiency of 82.12/81.00 and effectiveness index of 0.6607, which successfully met the set criteria, and the target group gained posttest learning achievement met higher than pretest.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)