การพัฒนารูปแบบการสอนสถานการณ์จำลองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการฝึกทักษะปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

Main Article Content

อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์
สันติ วิจักขณาลัญฉ์
วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนสถานการณ์จำลองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการฝึกทักษะ ปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์แบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1การศึกษาปัจจัย พื้นฐานและการสังเคราะห์รูปแบบการสอน กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ผู้สอนทักษะปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 19 คน และผู้สำเร็จการศึกษาในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 210 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญโดยพิจารณาตามเกณฑ์สัดส่วน จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่มีรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติการฉุกเฉินที่ชัดเจนและอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความ ต้องการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและสามารถเชื่อมโยง ความรู้เข้าสู่สถานการณ์จริงได้ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบ ความตรงภายในรูปแบบการสอนใช้การสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน จำนวน 7 คนคือ ด้านเนื้อหา ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผล ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงภายนอกรูปแบบการสอนใช้การ วิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 12 คน

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบดังนี้คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) การจัดกิจกรรมการสอนมี 7 ขั้นตอนคือ (1) การแจ้งวัตถุประสงค์ (2) การนำเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (3) การวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหา (4) การสาธิตสถานการณ์จำลอง (5) การแสดง สถานการณ์จำลอง (6) การวิเคราะห์และอภิปรายผล และ (7) การสรุปประเมินผล 4) ระบบสังคม 5) ผลกระทบที่เกิด กับผู้เรียน 6) ระบบสนับสนุน และ7) การวัดประเมินผล

 

The Development of Simulation Instructional Model with Problem Based Learning in Emergency Medical Operational Skills for Emergency Medical Technician Students.

The purpose of this study was to develop the simulation instructional model with problem based learning in emergency medical operational skills for emergency medical technician students. This research was divided into two phase. The first phase was contextual study for synthesis the instructional model. The target population consisted of 19 instructors who teaching in Emergency Medical Operational subject, the graduated students from the colleges of Ministry of Public Health where teaching them and 30 graduates students in academic year 2012, selected by proportion and accidental sampling. It is found that the instructional was not clear and they need instructional model that promoting thinking skill and practical for real situation. The second phase was developed instructional model which composed of two steps; internal validity by using focus group with 7 experts (curriculum & instruction, content and evaluation components) and external validation by using action research. The target population was 12 second year emergency medical technician students. Data were analyzed using descriptive statistics.

The results of the study signified that the developed instructional model consists of the following components:1) principles 2) objective 3) instructional procedure 4) social system 5) nurturing 6) support system and 7) Evaluation. The instructional procedure focused on 7 step as follow: 1) Identify objective 2) Problem opener 3) Understanding the problem and Planning 4) Demonstration 5) Simulation practice 6) Analysis and Discussion and 7) Summary and Evaluation Keywords: the simulation instructional model with problem based learning, emergency medical operational skills, emergency medical operation, emergency medical technician students

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)