การบรรยายในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ

Main Article Content

Wang Jian Hua
Li Sen
Narueporn Wuttiphan

บทคัดย่อ

การบรรยายในชั้นเรียนคือกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้สอนอยู่ในชั้นเรียนแล้วสื่อสารกับผู้เรียนโดยใช้ภาษาในการ ถ่ายทอด การบรรยายในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพจะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี คุณประโยชน์ ลักษณะพิเศษของการบรรยายในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยสามด้านคือ แรงสั่นสะเทือน ของความรู้ความเข้าใจ (认知共振: rènzhīgòngzhèn) แนวคิดตรงกัน (思维同步: sīwéitóngbù) และความรู้สึกตอบสนอง (情感共鸣: qínggǎngòngmíng) ในความเป็นจริงของกิจกรรมการสอน ผู้สอน ต้องเตรียมตัวตั้งแต่การบรรยาย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งทั้งสามอย่างนี้จะทำ ให้การบรรยายใน ชั้นเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบรรยาย (讲授:jiǎngshòu) ในพจนานุกรมภาษาจีนฉบับปัจจุบันมีความหมายว่า “อธิบาย,ถ่ายทอด” ภาษา อังกฤษได้ให้ความหมายว่า “lecture” ส่วนภาษาละตินคือ “lecture” หรืออีกความหมายหนึ่งคือการพูดออกเสียง กระบวนการของการบรรยายคือการที่ให้ทุกคนอ่านออกเสียงตามผู้อธิบายบทเรียน จากความหมายของภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษในการอธิบายแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถ่ายทอดหรือการพูดออกเสียง ทั้งหมดล้วนใช้ภาษาอยู่ใน กระบวนการ นักวิชาการทางการศึกษาในประเทศจีนได้นิยามคำ ว่าบรรยายไว้ว่า “เราสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า การบรรยายคือกิจกรรมการสอนหรือพฤติกรรมการสอนที่ต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอด การบรรยายในชั้นเรียนก็คือการ ผู้สอนสื่อสารกับผู้เรียนในชั้นเรียนโดยใช้ภาษาในการถ่ายทอด” การมีประสิทธิผล (有效性:yǒuxiàoxìng) ภาษาอังกฤษใช้คำ ว่า “Effectiveness” สามารถอธิบายความหมาย ได้ว่า

1. พอดีกับความเป็นจริงของจุดประสงค์

2. บรรลุที่ได้คาดการณ์ไว้

3. เรื่องเรื่องนั้นหรือสภาพแวดล้อมกับผลต้องสอดคล้องกัน

4. คุณภาพของจุดประสงค์ต้องเป็นจริง

5. สะท้อนผลของพฤติกรรม

ในพจนานุกรมภาษาจีน คำ ว่า “ 有效性: yǒuxiàoxìng”คือแผนในการจัดกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ หรือบรรลุจุดหมายของผลงานในแผนที่วางไว้ กล่าวได้ ว่าการสะท้อนของการที่จะมีประสิทธิภาพคือ ระดับของ ความที่จะเกิดขึ้นจริงในกิจกรรมนั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)