วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2565 วารสารได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการตามหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน และท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบคุณภาพและแนะนำการปรับแก้บทความให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-10

ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการโรงแรม เพื่อส่งผลดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นิธิกานต์ วรรณเสริมสกุล, ดวงเดือน อาจสมบุญ, สิริจันทรา ทองจีน, พรพีชา โสดา , วนิดา อ่อนละมัย

13-26

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช, ธิติมา คุณยศยิ่ง , ณรงค์ คชภักดี , ดวงใจ พุทธวงศ์

107-126

การพัฒนารูปแบบศูนย์วิจัยนวัตกรรมและฝึกอบรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อุทิศ บำรุงชีพ, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี , ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา, อรพินท์ หลักแหลม, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, ปริญญา เรืองทิพย์, กนก พานทอง

189-204

การพัฒนาและยกระดับพุทธจริยะวิถีวัดและชุมชนเมืองต้นแบบการฌาปนกิจศพ

พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, พระครูสังฆรักษ์วัชระ เทวสิรินาโค, ทักษิณ ประชามอญ

267-278

พุทธบูรการการจัดการตลาดนัดชุมชน: กรณีวัดบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พระอธิการญาณวุฒิ หรั่งแสง, สมชาย ดำเนิน, นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

43-52

นวัตกรรมทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต

พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ, ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ, นเรศ สถิตยพงศ์, สมสมร วงศ์รจิต , ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์

279-286