การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสินปุน โคกหาร พรุเตียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

Main Article Content

ศตพร เลิศล้ำไตรภพ
สาลินี มีเจริญ
ละมุล รอดขวัญ
วรรณรี ปานศิริ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของครู 2) เปรียบเทียบทัศนะของครูต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ วิจัยนี้เป็นเชิงสำรวจ ประชากรคือ ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และผู้รับผิดชอบโครงการ 152 คน กลุ่มตัวอย่าง 108 คน ซึ่งได้กำหนดขนาดกลุ่มโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครสซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท มีค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95  สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวน ทดสอบรายคู่ ใช้ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) และวิเคราะห์เนื้อหาใช้ Content  Analysis ผลการวิจัย พบว่า 1) ทัศนะของครูต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี 2) ครูที่มีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ต่างกัน  ครูที่มีตำแหน่งและประสบการณ์ต่างกัน มีทัศนะต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 และครูที่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน มีทัศนะต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะ โรงเรียนยังขาดความต่อเนื่องในการใช้ระเบียนสะสมในการเก็บข้อมูลนักเรียน ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องของระเบียนสะสมให้ชัดเจน


องค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนได้นำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อนำไปเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมสามัญศึกษา. (2544). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

กรมสุขภาพจิต. (2546). คู่มือระบบดูแลช่วยนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1-ช่วงชั้นที่ 2. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา.

จารุวรรณ คันธารัตน์. (2547). ทำการศึกษาสภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

จำเริญ นาคอุไร และเบญจวรรณ กี่สุขพันธ์. (2559). การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2559). การจัดการทรพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.

ดารารัตน์ เลิศสุวรรณโรจน์. (2551). ความพึงพอใจในงานของลูกจ้าง : กรณีศึกษาสถานประกอบการอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต จังหวัดราชบุรี. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เตรียมศักดิ์ อินอุเทน. (2561). ประสิทธิผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.

เพ็ญศรี นิตยา. (2551). สภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.

ยุวดี โกสุมาลย์. (2560). สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วีระ โอบอ้อม. (2549). การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบ้านลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ศิริ โชคสกุล. (2559). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมพร สุทัศนีย์. (2544). จิตวิทยาการปกครองชั้นนักเรียน. กรุงเทพฯ: คอทฟอร์ม.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2547). การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. (2562). รายงานข้อมูลสารสนเทศ. กระบี่: เอกสารอัดสำเนา.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). หลักการวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น.

ปุญชรัศศมิ์ พันธ์วัฒน์. (2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยา จังหวัดเชียงใหม่.(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ภัทรียา ดังก้อง. (2551). การศึกษาผลสําเร็จการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสหวิทยาเขต เวิงโกศัย 1 จังหวัดแพร่. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์.

เอกชัย ภูผา. (2559). การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing. (5th ed.). New York: Harper Collins Publishers.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1977). Determining Sample Sizes for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Likert, R. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale, Reading in Attitude Theory and Measurement. New York: Wiley & Son.