Announcements

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ 2566

2022-06-30

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ   ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ ดังต่อไปนี้   1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%   2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร   3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ   4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)   ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 132-2-50598-8 ชื่อบัญชี หจก.168 แฟมิลี่ การพิมพ์ เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ dn.2519@gmail.com   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป