Announcements

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ-2565

2022-06-30

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%

2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 132-2-50598-8
ชื่อบัญชี หจก.168 แฟมิลี่ การพิมพ์ เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ dn.2519@gmail.com