บรรณาธิการ

 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร.

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

พระเมธีวัชรบัณฑิต (หรรษา ธมฺมหาโส), ศ.ดร.

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร

 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รศ.ดร.วรกมล วิเศษศรี

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผศ.ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ผศ.ดร.สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ผศ.ดร.จันทนา อุดม

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ผศ.ดร.ไพโรจน์ บุตรชีวัน

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน    

 

 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

ผศ.ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข          

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ดร.สมพงษ์ พิพัฒน์เอกสกุล      

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ดร.เกษฎา ผาทอง

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

Dr. Chai Ching Tan

 

 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Thailand

 

 

 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

 

 

 

 

สมโภช บินศรี

 

 

สมาคมหลวงพ่อใหญ่

 

เสาวคนธ์ ดำเนิน

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วรัญญา ดวงดาว

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ