วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาเชิงประยุกต์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2022-06-30

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%

2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 132-2-50598-8
ชื่อบัญชี หจก.168 แฟมิลี่ การพิมพ์ เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ dn.2519@gmail.com

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2023): มีนาคม - เมษายน 2566

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2566 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  โดยได้การจัดให้อยู่ใน กลุ่มที่ 2: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)  เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-23

การรับรู้ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการนวัตกรรมทางการเงินธนาคารออนไลน์ ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ชัญญณัท กริ่มใจ, สากล ศรีวันทา , พงษ์เทพ ศรีโสภาจิต, นภัทร จันทรารมณ์ , กัญจน์ชนันทร นวพรคงปรีชา

269-278

คุณภาพการบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง

วัชรากร พึ่งสุจริต , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

315-324

ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางธุรกิจในยุคดิจิทัลส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

อิริยา ผ่องพิทยา, ภัควลัญชญ์ ผาณิตพิเชฐวงศ์, ณัชชา ธาตรีนรานนท์, กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล , ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง

353-364

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร

สมพงษ์ สุเมธกชกร , ดารา ทีปะปาล, นภัทร จันทรารมณ์, ชณัณณ์ฌิดา กิจต์ประเสริฐ, สุวิทย์ น้ำแก้ว

365-376

การวิเคราะห์เวมัตตะ 8 แห่งพระพุทธเจ้า

พระครูกิตติพัฒนานุยุต อธิวัฒน์, พระครูไพโรจน์คีรีรักษ์ รุ่งโรจน์

493-502

ดูทุกฉบับ