วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาเชิงประยุกต์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 2 หรือ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ 2566

2022-06-30

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ   ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ ดังต่อไปนี้   1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%   2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร   3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ   4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)   ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 132-2-50598-8 ชื่อบัญชี หจก.168 แฟมิลี่ การพิมพ์ เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ [email protected]   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป    

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2567 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  โดยได้การจัดให้อยู่ใน กลุ่มที่ 2: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)  เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2024-02-29

การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงชุมชนเขาพูลทอง ม.11 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ชลดา ผลศิริ, ปราณี นามประดิษฐ์, ชัชวาล โภโค, ประภัสสร เจริญนาม , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

16-30

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการประกันวินาศภัยในกรุงเทพมหานคร

อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล , ฐนันวริน โฆษิตคณิน , ชัญญณัท กริ่มใจ

85-96

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของธุรกิจทำความสะอาด ในกรุงเทพมหานคร

นริศรารัตน์ ศรีฉันทมิตร , ประเชิญ ติยะปัญจนิตย์ , ฐนันวริน โฆษิตคณิน

97-108

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร

นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์, บวรลักษณ์ เสนาะคำ, ริญญาภัทร์ ปยุตวรเศรษฐ์ , สายใจ แจ้งสุทิมล

109-120

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศไทย

จิราวัฒน์ นัยกองศิริ, เสาวนิตย์ เลขวัต, นำชัย โสไกร , พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์

225-238

การส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้วยการนิเทศการศึกษา

สมยศ คำนึงผล, จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ , ทนง ทองภูเบศร์

257-268

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค Next Normal

สุนทรี วรรณไพเราะ , วรพล ศรีเทพ

279-290

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนในยุคดิจิทัล

ณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร, สุวลังก์ วงศ์สุรวัฒน์, พระครูปลัดประวิทย์ ทรัพย์อุไรรัตน์, นภัทร์ แก้วนาค , จิดาภา เร่งมีศรีสุข

291-302

ดูทุกฉบับ