การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Main Article Content

อุษา งามมีศรี
ละมุล รอดขวัญ
เกษม โต๊ะนาย
ประทีป มากมิตร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูตามแนวคิดของวอลตันเป็นกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 226 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบแบ่งชั้นภูมิและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่าที และค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่มีสถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่ต่างกัน


องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ คือ แนวทางที่จะช่วยให้ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น 8 ด้าน คือ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 2) ด้านสภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน 5) ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของสังคม 6) ด้านความเป็นประชาธิปไตยในการทำงาน 7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และ 8) ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กนกวรรณ ครุฑปักษี. (2557). การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสตูล.

นงลักษณ์ เพิ่มชาติ. (2551). คุณภาพชีวิตการทำงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

นิตพร บุญหนัก. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่สระบุรี เขต 1. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

ประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์. (2555). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. ค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 จาก. www. kormor.obec.go.th/arti/arti004.pdf/เอกสาร/.doc

รักชนก บูรฮานี. (2555). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรบริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. (วิทยานิพนธ์การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.

รุ่งนภา สันติศิรินิรันดร์. (2556). การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนในเครือพระแม่มารี. (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วิสิทธิ์ ทองผาสุก. (2557). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในอุตาหกรรมการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา : บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด. (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

สกลรัตน์ ธุพา. (2558). คุณภาพชีวิตการทํางานของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม. (สารนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนครพนม.

Bragger, J. O. & Other. (2005, February 5). Work-Family Conflict, Work-Family Culture, and Organizational Citizenship Behavior Among Teachers. Retrieved February 5, 2008, from http://www.springerlink.com/content/lq15504647q67866/fulltext.pdf.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and The Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16, 297-334.

Krejcie, R. V., & Daryle, W. M. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Pelsma, D. M. (2003, February 2). The Quality of Teacher Work Life Survey: A Preliminary Report on a Measure of Teacher Stress and Job Satisfaction and the Implications for School Counselors. Retrieved February 2, 2008, from http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1b/e2/89.pdf

Terhune, M. N. (2006, February 2). A Study of Demographics and Job-Related Categories That Influence the Quality of Teacher Work Life in Montana Schools with Indigenous Populations. Dissertation Abstracts International. Retrieved February 2, 2008, from http://www.lib.umi.com

Walton, R. E. (1974). Improving Quality of Work Life. Harvard Business Review, 15(5), 12-16.