ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ภาคใต้ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7

Main Article Content

ละมุล รอดขวัญ
จิราพร ศรอินทร์
อุษา งามมีศรี
มังกรแก้ว ดรุณศิลป์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) ศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครู 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะ การวิจัยเป็นเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ 220 คน กลุ่มตัวอย่าง 140 คน ใช้ตารางสำเร็จรูปของ เครสซี่และมอร์แกนกำหนดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท มีค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนใช้ One - Way ANOVA ทดสอบรายคู่ใช้ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD). และการวิเคราะห์เนื้อหาใช้ Content  Analysis ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับดี  2) ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์ และเพศ วิทยฐานะและประสบการณ์ของผู้บริหาร มีทัศนะต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ โดยรวมไม่ต่างกัน ส่วนวิทยฐานะผู้บริหาร โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 รายด้าน การไว้วางใจ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 การเป็นผู้นำของผู้นำ  การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้ความสำคัญกับคนและกระบวนการ การให้บริการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ การบริหารความเปลี่ยนแปลงต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 การเรียนรู้แบบทีม การสื่อสาร ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  3) ปัญหาและข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรการสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน


องค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในบทบาทการมีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษพล อัมระนันท์. (2559). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารศึกษาในอำเภอแม่วงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2.(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

จุฑาธิปต์ ทัพไทย. (2560. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร.(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

ฐิริญญา พรหมศร. (2559). ภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 3. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ณิชาภัทร ประทุมทอง. (2559). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นข้าราชการครูอำเภอบ่อทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2.(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธนาภรณ์ นีลพัทธนันท์. (2562). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2558). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

พัฒนวงศ์ ดอกไม้.(2560). อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

รอซียะห์ ลาเต๊ะ. (2561). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศิริวรรณ์ คำภูเงิน. (2561). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียง สันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยพะเยา.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2564). รายงานข้อมูลสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: เอกสารอัดสำเนา.

สุกัญญา สายลอด. (2564). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

อมรรัตน์ งามบ้านผือ. (2560). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

อามาล โต๊ะตาหยง. (2561). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อัยรีน สมาแอ. (2562). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

Likert, R., & Likert, J. (1976). New Way of Managing Conflict. New York: McGraw - Hill.