เผยแพร่แล้ว: 31-08-2021

ความรู้และคุณภาพในการวางแผนจำหน่ายของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วิภา แซ่เซี้ย, นารีรัตน์ พุทธกุล, รัดใจ เวชประสิทธิ์, เนตรนภา คู่พันธวี, สุกานดา บุญคง

135-145