รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0

Main Article Content

สมพร โกมารทัต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความคาดหวังการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0 2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างบัณฑิต 4.0 3) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0 ประชากร และตัวอย่าง คือ ผู้เรียนและผู้สอนระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและปริมณฑล เครื่องมือในการ วิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและความคาดหวังการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0 พบว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะทางภาษาเพื่ออาชีพ หลักสูตรการบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพ และสมรรถนะทางภาษา มาตรฐานการเรียนรู้เน้นการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพและสร้างสมรรถนะทางภาษา หลักการจัดการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) สภาพการเรียนรู้ คือ การเรียนใน ชั้นเรียน การเรียนนอกชั้นเรียน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On The Job Training) การวัดประเมินผล การเรียนรู้ เป็นการวัดประเมินผลก่อนเรียน การวัดประเมินผลระหว่างเรียน การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนหรือการประเมินผลรวม และการประเมินผลงานหรือโครงงาน 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0 มีชื่อว่า การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างสมรรถนะทางภาษา (Blended Learning to Enhance Language Competencies) มี 6 องค์ประกอบ คือ แนวคิด หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ สภาพการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างสมรรถนะทางภาษาได้ผ่านการประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย