รูปแบบการพัฒนากระบวนการการบริหารการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

Main Article Content

นาตยา สุขเอม
จินดา ศรีญาณลักษณ์

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการพัฒนากระบวนการการบริหารการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และ2) ความเป็นไปได้รูปแบบการพัฒนากระบวนการการบริหารการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการการบริหารการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการพัฒนากระบวนการการบริหารการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จำนวน 3 รอบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 19 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนชนิด Likert ‘s Scale 5 ระดับสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Rang) ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนากระบวนการการบริหารการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำนวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และค่า ร้อยละ ขั้นตอนที่ 5 สรุปและเสนอรายงาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนากระบวนการการบริหารการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มี 8 องค์ประกอบ คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ 2) รูปแบบการพัฒนากระบวนการการบริหารประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทุกองค์ประกอบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย