การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหัวข้ออุณหพลศาสตร์เคมีและจนลพลศาสตร์เคมีในรายวิชาเคมี 2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและสรุปเนื้อหาบทเรียนโดยใช้แผนผังความคิด

Main Article Content

ประกิต ไชยธาดา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหัวข้ออุณหพลศาสตร์เคมีและจลนพลศาสตร์เคมีในรายวิชาเคมี 2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ ในหัวข้ออุณหพลศาสตร์เคมีและจลนพลศาสตร์เคมีโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในรายวิชาเคมี 2 จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ ในเคมีโดยใช้แผนผังความคิด นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   (t = -25.238) และดัชนีความก้าวหน้าน้อยกว่า 0.30 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง คือมีดัชนีความก้าวหน้าอยู่ในช่วง 0.30-0.49 จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 และมีนักศึกษาที่มีการพัฒนาอยู่ในระดับสูง คือมีดัชนีความก้าวหน้ามากกว่า 0.50 จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดพบว่ามีพัฒนาการทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจริงร้อยละ 34.62 และมีดัชนีความก้าวหน้าของนักศึกษาทั้งหมดเท่ากับ 0.51 นซึ่งจัดอยู่ในระดับสูง การเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ระดับคะแนน 4.51 ± 0.53 ทักษะที่ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ± 0.45

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย