ความรู้และคุณภาพในการวางแผนจำหน่ายของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Main Article Content

วิภา แซ่เซี้ย
นารีรัตน์ พุทธกุล
รัดใจ เวชประสิทธิ์
เนตรนภา คู่พันธวี
สุกานดา บุญคง

Abstract

การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และคุณภาพการวางแผนจำหน่ายของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 144 คน ที่เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนจำหน่ายในระหว่างฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยอาจารย์นิเทศมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจหลักการทำกิจกรรมการวางแผนจำหน่าย และให้นักศึกษาภายในกลุ่ม ๆ ละ 7-8 คน สรุปเนื้อหาการสอนเพื่อชี้แนะให้กับผู้ป่วยรวมทั้งวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยให้เข้าใจง่ายและถูกต้อง ก่อนที่จะไปสอนและชี้แนะผู้ป่วยและญาติให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน ประเมินความรู้ก่อนและหลัง และประเมินการรับรู้คุณภาพการวางแผนจำหน่ายของนักศึกษาหลังการปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนจำหน่าย โดยใช้เครื่องมือคือแบบวัดความรู้การวางแผนจำหน่ายและแบบประเมินคุณภาพการวางแผนจำหน่าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติทีคู่ (dependent t-test) และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation)
ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความรู้หลังการปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนจำหน่ายสูงกว่าก่อนการปฏิบัติกิจกรรม (p<.001) คุณภาพการวางแผนจำหน่ายอยู่ในระดับสูง ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการวางแผนจำหน่ายและคุณภาพการวางแผนจำหน่าย (p = .56) การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการมีประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายกับผู้ป่วยทำให้นักศึกษามีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้น ควรมีกิจกรรมการวางแผนจำหน่ายในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย