บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: กรณีโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา

Main Article Content

ประจวบ ทองศรี
พระบุญมา แหมทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นกาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกชั้นปี จำนวนทั้งสิ้น 360 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 233 คน    คิดเป็นร้อยละ 64.7 คน และเป็นเพศชายมีจำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 มีอายุต่ำกว่า 15 ปี    มีจำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 อายุ 15-17 ปี จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 และอยู่ในช่วงอายุ 17 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4 – 6 มีจำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 และอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1 – 3 มีจำนวน 178 คิดเป็นร้อยละ 49.4 สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจำนวนมากสุด สูงกว่า 3.00  จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 ระหว่าง 2.50 - 3.00 จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และต่ำกว่า 2.50 มีจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3


บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67  รองลงมา คือ การประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และน้อยสุดคือ ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.16 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)