การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีเรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5R

Main Article Content

เมธินีย์ สรรเสริญ
พูนสุข อุดม
นินนาท์ จันทร์สูรย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมี เรื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5R ในแต่ละวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2) เปรียบเทียบความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมี เรื่องโมลและสูตรเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5R การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พัฒนามาจากแนวคิดของเคมมิชและแม็คแทกการ์ท แบ่งเป็น 4 วงจรปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโมลและสูตรเคมีโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5R จำนวน 4 แผน และ 2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมี เป็นข้อสอบแบบ 2 ลำดับชั้น จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์บทสนทนา
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีอย่างต่อเนื่องจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 ถึงวงจรปฏิบัติการที่ 4 อีกทั้งนักเรียนยังสามารถพัฒนาทุกองค์ประกอบของความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมี ได้แก่ การเลือกใช้คำศัพท์ การแปลความหมาย และการนำคำศัพท์ไปใช้ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5R มีความเข้าใจคำศัพท์ทางเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย