การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Main Article Content

กัลพฤกษ์ พลศร

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01174231 นันทนาการเบื้องต้น ในภาคปลายปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดทักษะความเป็นผู้นำ กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และแบบบันทึกการเรียนรู้รายสัปดาห์ของนิสิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะ ทั้งก่อนและหลังการ เข้าร่วมกิจกรรม
ผลของการวิจัยพบว่า นิสิตมีคะแนนทักษะการเป็นผู้นำสูงขึ้น การพัฒนาทักษะผู้นำผ่านกิจกรรมนันทนาการตามแนวคิด APIE นั้นก็ถือว่าเป็นแกนหลักที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนของนิสิตที่ทำให้มองเห็นถึงปัญหา อุปสรรค และการบริหารจัดการกับปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นผ่านกระบวนการกลุ่ม การแบ่งงาน ตามหน้าที่ ตามทักษะความสามารถ เพื่อให้งานหรือกิจกรรมที่ออกมาเกิดประสิทธิผลสูงสุด การเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนความคิดเห็น ทำให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างมีส่วนร่วมและเกิดประสบการณ์ที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย