เผยแพร่แล้ว: 02-09-2019

โลกที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ที่ผ่านสู่ Active Learning

อริยา คูหา, สรินฎา ปุติ, ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ

1-13

การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้

กาญจนา ศิริมุสิกะ, ศิริขวัญ ชิณศรี

14-27

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21

ปัณยตา บัณฑิตกุล, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, เมธี ดิสวัสดิ์

112-121

ปัญหาและการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ระดับประถมของเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันชัย ธรรมสัจการ, อังคณา ธรรมสัจการ, ยะพา เจ๊ะนิ, สุเมธ พรหมอินทร์, นัฎจรี เจริญสุข, พรนค์พิเชฐ แห่งหน

122-135