การมีส่วนร่วมและการรับรู้ของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

ทักษ์ อุดมรัตน์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งเพื่อจะสำรวจสภาพและความต้องการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสู่การเป็นเมือง อัจฉริยะของจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชน เกี่ยวกับนโยบายและ แผนพัฒนาการศึกษาและปัญหาสังคมที่เกิดจากการขยายตัวเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบ ผสมวิธีซึ่งอิงข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสำรวจการมีส่วนร่วมของชุมชนอิงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 600 คน จาก 20 ชุมชน ในอำเภอเมืองพิษณุโลก การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการรับรู้นโยบาย แผนพัฒนา และ ปัญหาสังคม กำหนดขอบเขตเฉพาะชุมชนที่กลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วและมีมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงตั้งอยู่


ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในระดับ “ปานกลาง” ด้านการพัฒนาวิชาการ, ด้านกิจกรรมนักเรียน, ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน, และด้านงบประมาณ โดยมีเพียง 36.2% ของผู้ตอบที่รับรู้นโยบายการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ และความต้องการในการพัฒนาการศึกษาใน 20 ชุมชน มีความแตกต่างหลากหลาย ส่วนการศึกษาในชุมชน ท่ีมีการเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็วและมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ พบว่าผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนให้การ ร่วมมือในระดับหนึ่ง และตระหนักในระดับมากว่ามีปัญหาสังคม คือ การละเมิดกฎจราจรและปัญหายาเสพติด
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ทักษ์ อุดมรัตน์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปร.ด. (การศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา