การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การลำเลียงน้ำและ แร่ธาตุของพืช เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

ชาติชาย โคกเขา
สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
สมภพ อินทสุวรรณ
วชิรพัฒน์ จิวานิจ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 33 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจำนวน 4 แผน ใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สถิติ Wilcoxon Matches Pairs ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีได้รับการ จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ชาติชาย โคกเขา, มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์), นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ 

สิงหา ประสิทธิ์พงศ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ 

สมภพ อินทสุวรรณ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

ปร.ด. (พฤกษศาสตร์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วชิรพัฒน์ จิวานิจ, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), ครูชำนาญการพิเศษ 

Most read articles by the same author(s)