ปัญหาและการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ระดับประถมของเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

วันชัย ธรรมสัจการ
อังคณา ธรรมสัจการ
ยะพา เจ๊ะนิ
สุเมธ พรหมอินทร์
นัฎจรี เจริญสุข
พรนค์พิเชฐ แห่งหน

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และแนวทางการ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมของโรงเรียนเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ประเภทกรณีศึกษา (Case studies) สัมภาษณ์นักเรียนที่มีคะแนนภาษาอังกฤษสูงและต่ำในชั้นประถมปีที่ 3 และ 6 ชั้นละ 4 คน คะแนนสูง ชาย 1 คน หญิง 1 คน และคะแนนต่ำ ชาย 1 คน หญิง 1 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ในสามจังหวัดรวม 9 โรงเรียน ทั้งนี้มีนักเรียนให้ข้อมูลทั้งสิ้น 72 คน และ กลุ่มนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ครูสอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 47 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดย การจำแนก จัดกลุ่มออกเป็นประเด็นและสังเคราะห์เป็นผลการวิจัย


ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีปัญหาหลักสูตรค่อนข้างตายตัว ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง กิจกรรมการเรียนการ สอนภาษาไม่สามารถบูรณาการกับการดำเนินชีวิต ขาดการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัย การวัดและประเมินผลการ เรียนการสอนควรใช้วิธีการหลากหลาย และควรวัดความพร้อมของนักเรียน สำหรับแนวทางส่งเสริมการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ ควรเพิ่มช่ัวโมงในการเรียนภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการเป็นเร่ืองดี แต่ควรมี วิธีการขยายผลการพัฒนาไปสู่นักเรียนส่วนใหญ่ด้วย ควรมีการกำกับให้เกิดการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญด้านไวยากรณ์รองลงมา ทั้งน้ีการมีข้อตกลงระหว่างเทศบาลกับโรงเรียนควรใช้หลัก ธรรมาภิบาลและต้องไม่ลดทอนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

วันชัย ธรรมสัจการ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ปร.ด. (พฤติกรรมศาสตร์), รองศาสตราจารย์ 

อังคณา ธรรมสัจการ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บธ.ด. (การจัดการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ยะพา เจ๊ะนิ, คณะมนุษยศาสตร์และและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

M.A. (ภาษาอังกฤษ), อาจารย์ 

สุเมธ พรหมอินทร์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ค.ม. (พลศึกษา), รองศาสตราจารย์ 

นัฎจรี เจริญสุข, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พรนค์พิเชฐ แห่งหน, มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจัย จังหวัดชุมพร

ปร.ด. (การจัดการ), ประธาน

 

Most read articles by the same author(s)