ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุข ในสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

Main Article Content

ฉัตรวดี สำเภาแก้ว
ชวลิต เกิดทิพย์

บทคัดย่อ
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ศึกษาระดับความสุขใน สถานศึกษาตามทัศนะของครู และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุขในสถานศึกษาตาม ทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 370 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert) แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา มีค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ .929 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี มีทัศนะต่อ วัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี มีทัศนะต่อความสุขในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) วัฒนธรรมองค์การ และความสุขในสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ฉัตรวดี สำเภาแก้ว, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ชวลิต เกิดทิพย์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา