โลกที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ที่ผ่านสู่ Active Learning

Main Article Content

อริยา คูหา
สรินฎา ปุติ
ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ

บทคัดย่อ
ยุคสมัยที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุดหน้า เช่นเดียวกับการศึกษา ซึ่งองค์รวมของการเปลี่ยนแปลงนี้ บทบาทของโรงเรียน และผู้สอนก็ต้องปรับเปลี่ยนตามระบบการจัดการศึกษาและสังคม วิชาการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องพัฒนาการสอนที่“ครบเครื่อง” เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกตนและปรับตัว ให้ตระหนักรู้และเท่าทัน ให้เป็นผู้เรียนที่ฉลาด รักการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่จะแก้ปัญหา รู้จักใช้สื่อ และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม Active Learning เป็นนวัตกรรมการสอนเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระทำจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการ ประเมินค่า ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองและพลโลกยุคใหม่
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ