การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาชีววิทยา เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

ชมนา จักรอารี

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาชีววิทยาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ว 32243 ชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 2) ศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t - test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (Repeated ANOVA)


ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ 19.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.26 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 29.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.02 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และทักษะด้านความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำมีแนวโน้มพัฒนาขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ชมนา จักรอารี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์

ศษ.ม. (การวัดผลและวิจัยการศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์