ครูวิทยาศาสตร์ออกแบบการทดลองที่มีทฤษฎีนำทาง : กรณีศึกษาเรื่องการปฏิสนธิในมนุษย์

Main Article Content

ลฎาภา ลดาชาติ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการทดลองของครู วิทยาศาสตร์ 5 คน ผู้วิจัยสร้างสถานการณ์ให้ครู 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 2 และ 3 คน) ออกแบบการทดลองร่วมกัน เพื่อ ทดสอบสมมติฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิสนธิในมนุษย์ ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของการทดลองท่ีครู แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้ ได้แก่ คำถาม สมมติฐานทางการทดลอง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ผลการวิจัยเปิดเผยข้อจำกัดสำคัญท่ีครูเหล่านี้ประสบในการออกแบบการทดลอง เช่น การแปลงสมมติฐานทางทฤษฎี ให้เป็นคำถามของการทดลอง การระบุและจัดกระทำตัวแปรต้นให้มีค่าต่อเนื่อง การให้นิยามเชิงปฏิบัติการให้กับ ตัวแปรตาม และการระบุตัวแปรควบคุมที่เหมาะสม การวิจัยนี้เสนอให้การพัฒนาวิชาชีพครูให้ความสำคัญกับการ ส่งเสริมให้ครูเข้าใจเก่ียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ลฎาภา ลดาชาติ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์), อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้